Všetky novinky

Vzťah medzi klientom a poradcom

Väčšina čitateľov bude zrejme súhlasiť s konštatovaním, že úroveň vzťahov je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu života človeka. Platí to jednak pre medziľudské vzťahy v súkromnom živote, ale určite aj pre vzťahy obchodné. Ich nastavenie, udržiavanie a rozvíjanie je základným predpokladom pre ich dlhodobé fungovanie prinášajúce osoh všetkým zapojeným stranám.

Pri finančnom poradenstve to platí dvojnásobne. Klient, ktorý zveruje častokrát citlivé údaje o svojom podnikaní alebo projekte do rúk poradcu, musí mať istotu, že s poskytnutými dátami bude nakladané diskrétne a v jeho prospech. Cieľom je úspešné naplnenie zámeru, pričom poradca urobí maximum pre to, aby klient získal potrebný objem financovania za čo najvýhodnejších podmienok. Na druhej strane poradca potrebuje istotu, že klient mu poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri snahe o dosiahnutie spoločného cieľa a v prípade, že dôjde k jeho dosiahnutiu, sa dočká zaslúženej odmeny. Vybudovanie vzťahov založených na dôvere a dostatočne podrobnej zmluvnej dokumentácii je viac ako potrebné.

Ak sa poradca a klient poznajú dlhšie, je situácie mierne jednoduchšia vzhľadom na už existujúcu dôveru, pretože majú spolu už niečo zažité so vzájomne pozitívnymi skúsenosťami. Iná je situácia, ak sa klient a poradca stretávajú prvý raz. Hoci má klient väčšinou na poradcu pozitívnu referenciu, je potrebné si vzájomne vybudovať dôveru. V oboch prípadoch je ale nevyhnutné mať vzájomné vzťahy ošetrené písomne. To, akým spôsobom navrhne finančný poradca klientovi ošetriť ich vzťah veľa napovie o jeho skúsenostiach, profesionalite a zázemí, čo môže predznamenať aj kvalitu samotného finančného poradenstva.

V spoločnosti Welltis používame na nastavenie vzťahov s klientom Zmluvu o poskytovaní ekonomického a finančného poradenstva. Dôkladne pripravená zmluva spĺňa všetky potrebné náležitosti v súlade s príslušnou legislatívou a komplexne rieši množstvo dôležitých aspektov vzájomného vzťahu. V zmluve je presne definované, ktoré služby budú klientovi poskytnuté, čiže aké činnosti bude pre klienta poradca vykonávať. Zmluva obsahuje povinnosti oboch zmluvných strán nastavené tak, aby klient mal istotou, že poradca bude postupovať v jeho záujme s odbornou starostlivosťou a súčasne ho zaväzujú k poskytnutiu všetkej potrebnej súčinnosti v záujme dosiahnutia cieľa.

Dôležitou súčasťou zmluvy je článok venovaný odmene za poradenstvo. Výška odmeny je presne definovaná, rovnako ako podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby si odmenu mohol poradca nárokovať. Ak sa dohodne vyplatenie odmeny postupne, zmluva ustanovuje jednotlivé míľniky vyplácania odmeny, tiež spôsob fakturácie a splatnosť.

Vyššie spomínaná diskrétnosť v súvislosti s odovzdávaním a spracovaním citlivých informácii je tiež predmetom zmluvy, takže klient môže po jej podpise mať istotu, že sa nikto nepovolaný k informáciám poskytnutým poradcovi nedostane. V prípade, že klient poskytuje poradcovi citlivé informácie ešte pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí ekonomického a finančného poradenstva, je možné s klientom uzatvoriť dohodu o dôvernosti informácií, ktorá zaväzuje poradcu udržiavať vzájomne poskytnuté informácie dôvernými ešte pred uzatvorením zmluvy.

Dôležitou súčasťou zmluvnej dokumentácie upravujúcej vzťahy medzi poradcom a klientom je aj plnomocenstvo, ktoré umožňuje poradcovi zastupovať klienta voči tretím stranám a odbremeniť ho tak od množstva činností a úkonov.

Našim prvotným cieľom je úspešné zrealizovanie klientovho zámeru s prispením financovania zabezpečeného poradcom za čo najvýhodnejších podmienok pre klienta. Popri tom sa však snažíme aj o vytvorenie a udržanie vzájomných vzťahov na takej úrovni, aby sa klient aj s akýmikoľvek ďalšími požiadavkami prirodzene obracal na nás, ako jeho spoľahlivého partnera. Môžu nastať rôzne situácie vo vývoji klienta, od potreby ďalšieho financovania nových projektov, cez požiadavku na úpravu pôvodného financovania, až po vyjednávanie s financujúcou inštitúciou v prípade zhoršenia finančnej situácie. Vo všetkých týchto prípadoch sme pripravení klientovi pomáhať s cieľom odbremeniť ho od riešenia náležitostí súvisiacich s financovaním tak, aby čo najviac energie mohol smerovať do budovania svojho biznisu.

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.